Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.GENOSCOPE.PL
 

1. DEFINICJE

 1. Genoscope – podmiot odpowiedzialny. Zgodnie z danymi dla firmy Genoscope Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa. REGON: 142495916, KRS: 0000361515, NIP: 1132808840.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Strona WWW – internetowa platforma informacyjna udostępniona pod adresem www.genoscope.pl oraz innymi odwołaniami, będąca własnością Genoscope.
 4. Zawartość – Strona WWW, a w szczególności treść, tekst, zdjęcia, ilustracje, filmy wideo, animacje, muzyka, dźwięk, oprogramowanie, grafika, szata graficzna, układ i wybór prezentowanych na Stronie WWW treści, hasła reklamowe, nazwy, loga, znaki towarowe i inne materiały.
 5. Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą ze Strony WWW, która zaakceptowała Regulamin.
 6. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Usługa – usługa elektroniczna świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy obejmująca przede wszystkim usługi reklamowe oraz informacyjne.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Strony WWW, świadczenia Usług oraz zakres odpowiedzialności firmy Genoscope.
 2. Poprzez fakt korzystania ze Strony WWW Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia na Stronie WWW.
 4. Genoscope zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 5. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na Stronie WWW.
 6. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony WWW po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z jego akceptacją.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GENOSCOPE

 1. Genoscope zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści Strony WWW oraz dokonywania zmian bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
 2. Genoscope nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na Stronie WWW informacji, jak również za ich przydatność dla Użytkowników.
 3. Genoscope zastrzega, że korzystanie z Strony WWW odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 4. Genoscope nie udziela żadnej gwarancji, że dane i informacje na Stronie WWW sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej Zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 5. Genoscope nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony WWW.
 6. Genoscope nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem informacji oraz danych umieszczonych na Stronie WWW.
 7. Genoscope nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Stronie WWW w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 8. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie spełnienie wymagań technicznych w celu korzystania ze Strony WWW, w tym z Usług w postaci odpowiedniego sprzętu komputerowego, oprogramowania, połączenia z siecią Internet i inne. W przypadku, kiedy do korzystania z Usług będzie konieczne spełnienie szczególnych wymogów technicznych, wymogi te mogą być określane bezpośrednio na Stronie WWW lub w odrębnych regulaminach.

4. USŁUGI

 1. Z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Usług, w szczególności z chwilą wyrażenia zgody na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowych zostaje zawarta umowa o świadczenie Usług w rozumieniu Ustawy, oraz rozwiązana z chwilą zakończenia korzystania z Usług, w szczególności wyrażenia woli nie otrzymywania środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu tejże Ustawy.
 2. W ramach Strony WWW Genoscope świadczy Usługi:
  1. Polegające na udostępnianiu Użytkownikom treści, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego WWW, tj. umożliwienia Użytkownikom pobierania części treści, w szczególności obrazów lub tekstów zamieszczonych na Stronie WWW.
  2. Polegające na wyświetlaniu lub przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych dotyczących oferty produktów i Usług świadczonych przez Genoscope, w szczególności w postaci newsletterów.
  3. Polegające na prowadzeniu i dostępie innych Usług dla Użytkowników w tym do udziału w konkursach i w akcjach promocyjnych, które są lub będą regulowane na podstawie odrębnych regulaminów.
 3. Usługa newslettera jest uaktywniana poprzez zarejestrowanie się Użytkownika.
  1. Użytkownik, w celu otrzymywania newslettera, wypełnia formularz rejestracyjny podając nazwę konta pocztowego.
  2. Potwierdzenie adresu e-mail dopełnia proces rejestracji Użytkownika oraz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dopisanie Użytkownika do bazy newslettera.
  3. Zarejestrowanie się w bazie przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie newslettera.
  4. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Usługi newslettera i wypisać swój adres e-mail w dowolnym czasie.
 4. Płatności - operatorem płatności elektronicznych jest firma Blue Media S.A. oraz Autopay S.A..
 5. Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic
 6. Reklamacje w sprawie Usług:
  1. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres podany w pkt. 1.1. z dopiskiem „Reklamacja”.
  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika oraz opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Genoscope.
  4. O decyzji w przedmiocie reklamacji Genoscope niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.
  5. Reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w pkt. 4.4.2. powyżej nie podlegają rozpatrzeniu.
  6. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW
   1. Genoscope zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Genoscope zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej: „RODO”)
   2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Genoscope.
   3. Genoscope może powierzyć przetwarzanie danych innemu podmiotowi w celu wykonania umowy.
   4. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikom przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
   5. Genoscope przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Usług.
   6. Genoscope zastrzega, że może używać mechanizmu cookies pozwalających na identyfikację Użytkownika, a w konsekwencji poznanie jego zachowań i zainteresowań.

5. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zawartość Strony WWW stanowi przedmiot ochrony prawa, w szczególności na podstawie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych, oraz przepisów prawa własności przemysłowej. Prezentowana i udostępniana Zawartość obejmuje zarówno materiały do których prawa posiada Genoscope jak i materiały do których prawa przysługują firmom i/lub osobom trzecim.
 2. Jakiekolwiek znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy handlowe, zarejestrowane lub nie, przysługują Genoscope lub innym uprawnionym podmiotom, gdy tak wskazano. Nie zezwala się na rozpowszechnianie lub korzystanie z nich, w tym reprodukcję, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego.
 3. Użytkownicy są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianej na Stronie WWW Zawartości dla użytku osobistego zgodnie z przepisami prawa o własności intelektualnej.
 4. Poprzez korzystanie z Zawartości Strony WWWUżytkownik nie nabywa do niej praw ani licencji.
 5. Z zastrzeżeniem odmiennego postanowienia na Stronie WWW, Genoscope zezwala na pobieranie Zawartości wyłącznie jeśli:
  1. Użytkowanie pobranych materiałów ma wyłącznie charakter osobisty, niekomercyjny.
  2. Na pobranych materiałach zachowane zostaną wszystkie informacje o prawach autorskich, których Użytkownicy będą zobowiązani przestrzegać.
 6. Modyfikacja Zawartości lub którejkolwiek z jej części, a także używanie jej dla jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych przysługujących Genoscope lub innym podmiotom.
 7. Zamieszczenie na innej stronie odnośnika do którejkolwiek z części Zawartości Strony WWW lub Strony WWW wymaga uzyskania pisemnego zezwolenia Genoscope. W celu uzyskania informacji co do możliwości uzyskania takiego zezwolenia należy się skontaktować z Genoscope za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres podany w pkt. 1.1. powyżej.
 8. W przypadku posiadania przez Użytkownika informacji na temat nieupoważnionego dostępu do Strony WWW lub korzystania z niej w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o takim zdarzeniu Genoscope za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres podany w pkt. 1.1. powyżej.
 9. Udostępniając własne treści i opinie na Stronie WWW Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz udzielają Genoscope prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony WWW, w tym ze świadczenia Usług będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy dla siedziby Genoscope.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl